A-I-D-A-S Enligt Lewis ingår fem grundläggande steg eller delar i modellen för marknadskommunikation för att beskriva en sälj-köpprocess.

Först skapas uppmärksamhet kring det som ska säljas (Attention). Sedan försöker man fånga kundens intresse (Interest). I modellens nästa steg väcks köplust utifrån kundens behov (Desire). Därefter följer handling för att uppnå köpet (Action) och slutligen tillfredsställelse för att säkerställa återkommande kunder (Satisfaction).

 

 

I A I D A Career Managment appliceras tesen istället på människan. Av modellen framgår det då att människan först och främst måste uppmärksamma och intressera sig för sin situation innan hon tar till sig budskapet. Först därefter kommer hon därmed att kunna ändra såväl attityd som beteende. Det här stämmer även väl överens med teorin om de tre grundkomponenterna som utvecklar en individs attityder och beteenden, nämligen kunskap, känsla och handlingsberedskap.

Värdestegring S:et i Satisfaction från modellen AIDAS blir här istället ett resultat av de övriga stegen, något utöver det förväntade. 1 + 1 = 4!

 

  Tillbaka      


2006 © A I D A - Consulting